Dịch covid-19 1/4 Hai bệnh nhân Ninh Thuận và TPHCM xuất viện, đặc biệt bệnh nhân thứ 32